Facebook Statistics

Výnos MP SR z 26.10.2006 č. 2545/2006-100

19-12-2006

VÝNOS

Ministerstva pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky

z 26.10.2006 č. 2545/2006-100,

ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004 -100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1467/2006-100

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 6 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ustanovuje:
 
 
Čl. I
 
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1467/2006-100 (oznámenie č. 61/2006 Z.z.) sa dopĺňa takto:
 
 
1.      § 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Podporu na úhradu škody spôsobnej podmáčaním o viac ako 20 % na jednotlivých dieloch pôdneho bloku10a), ktorá vznikla v dôsledku povodne, možno poskytnúť na základe ohlásenia o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolnostiach10b) predloženého Pôdohospodárskej platobnej agentúre v lehote podľa osobitného predpisu10b), formou platby na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy podľa
a)       prílohy č. 4, ak ide o plodiny pestované na poľnohospodárskej pôde nezaradenej v systéme priamych platieb do znevýhodnených oblastí,
b)       prílohy č. 5, ak ide o plodiny pestované na poľnohospodárskej pôde zaradenej v systéme priamych platieb do znevýhodnených oblastí,
c)       znaleckého posudku10c) do 50 % vyčíslenej škody, ak ide o sady, vinice a chmeľnice.“.
 
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10c znejú:
10a) § 2 písm. g) zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b) Čl. 72 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21.apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režim priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ L  3/zv. 44) v platnom znení.
10c) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení neskorších predpisov.“.
 
2.      Za prílohu č. 3 sa dopĺňajú prílohy č. 4 a 5, ktoré znejú:
 
„Príloha č. 4
k výnosu č. 2545/2006-100
 
Poľnohospodárska pôda nezaradená do znevýhodnených oblastí
 
 
Plodina
Kód plodiny
Sadzba podľa výnosu[Sk/ha]
Obilniny
pšenica ozimná
101
8 829
pšenica jarná
102
8 829
raž siata
104
7 321
triticale
105
7 321
jačmeň jarný
106
5 368
jačmeň ozimný
107
5 368
ovos
108
7 321
kukurica, kukurica na siláž
109, 111
11 320
pohánka
112
11 320
proso
113
11 320
cirok
114
11 320
Olejniny 
kapusta repková (repka olejka)
201
10 127
slnečnica
202
8 364
sója, horčica
204
9 000
ľan siaty priadny
401
9 000
ľan siaty olejný
402
9 000
Strukoviny 
bôb, lupina
301
8 616
hrach, peluška
302
8 616
Miešanky (jednoročné krmoviny)
struk.obiln.miešanky
501
3 933
olejnino obilné miešanky
502
3 933
jarné miešanky
501, 502
3 933
ozimné miešanky
501,502
3 933
iné kŕmne produkty
615
3 933
Krmoviny  (viacročné)
ďatelina
601
4 810
lucerna
602
4 810
ďatelino-trávna miešanka.
603
4 810
lucerno trávne miešanky
604
4 810
TTP (lúky, pasienky)
606
1 359
iné kŕmne produkty
615
1 359
Poľná zelenina 
cibuľa
626
40 000
špargľa
626
90 000
paprika
626
60 000
dyňa červená, melón
626
42 500
 
 
Zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované 
rajčiaky konzumné
627
60 000
rajčiaky priemyselné
627
45 000
mrkva
627
50 000
petržlen
627
45 000
Ostatné plodiny 
kapusta
610
50 000
cukrová repa
616
25 469
zemiaky
618
59 978
tekvica
632
35 000
tabak Virginia
638
64 033
tabak Burley
639
64 033
Iné
neosiata OP, oráčina
640
4 000
vinohrady
641
na základe znaleckého posudku
ovocné sady
642
na základe znaleckého posudku
chmeľnica
642
na základe znaleckého posudku
 
 
Príloha č. 5
k výnosu č. 2545/2006-100
 
 
Poľnohospodárska pôda zaradená do znevýhodnených oblastí
 
Plodina
Kód plodiny
Sadzba podľa výnosu [Sk]
Obilniny
pšenica ozimná
101
8 546
pšenica jarná
102
8 546
raž siata
104
7 051
triticale
105
7 051
jačmeň jarný
106
11 507
jačmeň ozimný
107
11 507
ovos
108
7 051
kukurica, kukurica na siláž
109, 111
10 579
pohánka
112
10 579
proso
113
10 579
cirok
114
10 579
Olejniny 
kapusta repková (repka olejka)
201
11 595
slnečnica
202
9 418
sója, horčica
204
9 000
ľan siaty priadny
401
9 000
ľan siaty olejný
402
9 000
Strukoviny 
bôb, lupina
301
7 928
hrach, peluška
302
7 928
Miešanky (jednoročné krmoviny)
struk.obiln.miešanky
501
2 904
olejnino obilné miešanky
502
2 904
jarné miešanky
501, 502
2 904
ozimné miešanky
501, 502
2 904
iné kŕmne produkty
615
2 904
Krmoviny  (viacročné) 
ďatelina
601
3 184
lucerna
602
3 184
ďatelino-trávna miešanka.
603
3 184
lucerno trávne miešanky
604
3 184
TTP (lúky, pasienky)
606
996
iné kŕmne produkty
615
996
Poľná zelenina 
cibuľa
626
40 000
špargľa
626
90 000
paprika
626
60 000
dyňa červená, melón
626
42 500
Zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované 
rajčiaky konzumné
627
60 000
rajčiaky priemyselné
627
45 000
mrkva
627
50 000
petržlen
627
45 000
Ostatné plodiny 
kapusta
610
50 000
cukrová repa
616
22 517
zemiaky
618
49 872
tekvica
632
35 000
tabak Virginia
638
64 033
tabak Burley
639
64 033
Iné
neosiate, oráčina
640
4 000
vinohrady
641
na základe znaleckého posudku
ovocné sady
642
na základe znaleckého posudku
chmeľnica
642
na základe znaleckého posudku“
 
  
Čl. II
 
Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 
Miroslav J u r e ň a    v.r.
minister
 

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood