Facebook Statistics

Výročná správa o ochrane záujmov Európskej komisie a boji proti podvodom

14-09-2020

Začiatkom septembra 2020 (3. 9.) zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska únia a jej členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť za ochranu finančných záujmov Únie a boj proti podvodom. Orgány členských štátov riadia približne 74% výdavkov EÚ a vyberajú tradičné vlastné zdroje EÚ. Komisia dohliada na obe tieto oblasti, stanovuje normy a overuje ich dodržiavanie.

Správa PIF informuje, že v roku 2019 bolo podniknutých niekoľko dôležitých krokov na ochranu rozpočtu EÚ pred podvodmi. Nakoľko Európska únia sa pripravuje vyčleniť bezprecedentnú sumu na riešenie koronavírusovej krízy a jej následkov, pozitívne výsledky dosiahnuté v posledných rokoch poskytujú pevný základ na riešenie budúcich výziev pre európske a vnútroštátne orgány v boji proti podvodom.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenané podvody a súvisiace finančné sumy v roku 2019 poklesli. Nahlásených bolo 939 podvodných nezrovnalostí, s finančnou hodnotou zhruba menšou o polovicu v porovnaní s rokom 2018, čo potvrdzuje celkový klesajúci trend za posledných päť rokov. Zistené nepodvodné nezrovnalosti zostali čo do počtu stabilné, ale ich suma poklesla o 8% v porovnaní s rokom 2018.

Podľa správy členské štáty pokračovali vo svojom úsilí o posilnenie svojich vnútroštátnych systémov a postupov zameraných na prevenciu a odhaľovanie, ale aj na opatrenia na zvýšenie transparentnosti a boj proti korupcii a konfliktu záujmov.

Inštitúcie EÚ pokračovali v boji proti podvodom, ktoré sa týkajú príjmov aj výdavkov EÚ, a to aj prostredníctvom vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a v zlepšovaní nástrojov a politík na ochranu peňazí daňových poplatníkov EÚ.

Medzi najdôležitejšie dosiahnuté výsledky v roku 2019 patria:

  • transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva („PIF smernica“) ;
  • prijatie Smernice o ochrane osôb, ktoré oznamujú porušenie práva Únie („Smernica o whistleblowingu“);
  • prijatie novej Stratégie Komisie proti podvodom;
  • vymenovanie pani Laury Codruțe Kövesi za hlavnú európsku prokurátorku.

Na vnútroštátnej úrovni členské štáty prijali širokú škálu opatrení na zlepšenie svojich schopností pri predchádzaní a odhaľovaní podvodov. Väčšina oznámených opatrení sa zameriava na oblasť  riadenia a kontroly finančných prostriedkov EÚ.

Nakoľko koronavírusová kríza si vyžiada v nasledujúcich rokoch vyššie nároky na financovanie, najmä do oblasti zdravotníctva, správa PIF obsahuje aj analýzu nezrovnalostí v oblasti „investícií do zdravotníckej infraštruktúry“.

V závere PIF správy sa uvádza, že Komisia zintenzívni svoju prácu v oblasti predchádzania podvodom s cieľom zabezpečiť, aby bola financiám EÚ naďalej poskytovaná najvyššia možná úroveň ochrany pred podvodníkmi, ktorí sa môžu pokúsiť využiť súčasnú situáciu.

Zdroj: https://www.olaf.vlada.gov.sk/boj-proti-podvodom-31-vyrocna-sprava-o-ochrane-financnych-zaujmov-eu/

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na webovej stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Viac informácií nájdete v tlačovej správe OLAF-u zo dňa 03. septembra 2020: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eus-financial-interests_en


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Platformy pre brexit
Bestslovakfood