Facebook Statistics

Výsledok pripomienkového konania k návrhu príručky na HR potravín a krmív pripravených s použitím nanotechnológií

09-07-2018

Úrad EFSA vykonal verejné pripomienkové konanie s cieľom získať spätnú väzbu vedeckej komunity, ako aj ostatných zainteresovaných strán, k návrhu príručky na hodnotenie rizika žiadostí o použití nanotechnológií v potravinách a krmivách. Návrh príručky bol pripravený pracovnou skupinou Vedeckého výboru EFSA. Verejné pripomienkové konanie prebiehalo od 12.1.2018 do 4.3.2018. Počas neho bolo na úradu EFSA zaslaných 400 pripomienok od 30 zainteresovaných strán.

Táto správa predstavuje spôsoby spracovania a zapracovania pripomienok do materiálu. Finálna verzia príručky bola predložená Vedeckému výboru na schválenie počas plenárneho zasadnutia 28.-29.5.2018. Príručka bola zverejnená v EFSA Journal dňa 4.7.2018 a vstúpila do svojej pilotnej fázy.

Celú technickú správu o záveroch pripomienkového konania nájdete na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1431