Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledok pripomienkového konania k návrhu príručky na HR potravín a krmív pripravených s použitím nanotechnológií

09-07-2018

Úrad EFSA vykonal verejné pripomienkové konanie s cieľom získať spätnú väzbu vedeckej komunity, ako aj ostatných zainteresovaných strán, k návrhu príručky na hodnotenie rizika žiadostí o použití nanotechnológií v potravinách a krmivách. Návrh príručky bol pripravený pracovnou skupinou Vedeckého výboru EFSA. Verejné pripomienkové konanie prebiehalo od 12.1.2018 do 4.3.2018. Počas neho bolo na úradu EFSA zaslaných 400 pripomienok od 30 zainteresovaných strán.

Táto správa predstavuje spôsoby spracovania a zapracovania pripomienok do materiálu. Finálna verzia príručky bola predložená Vedeckému výboru na schválenie počas plenárneho zasadnutia 28.-29.5.2018. Príručka bola zverejnená v EFSA Journal dňa 4.7.2018 a vstúpila do svojej pilotnej fázy.

Celú technickú správu o záveroch pripomienkového konania nájdete na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1431  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood