Facebook Statistics
Značka Kvality

Výsledok verejnej konzultácie k hodnoteniu rizika pesticídov s účinnou látkou 1,4-dimetylnaftalén

19-05-2017

Úrad EFSA bol Európskou komisiou požiadaný o poskytnutie vedeckej spolupráce pri hodnotení rizika účinnej látky 1,4-dimetylnaftalén podľa predložených údajov k látke, v súlade s článkom 6 odseku (1) smernice č. 91/414/EHS a článku 6 písmena (f) nariadenia ES č. 1107/2009. Správa o výsledku verejnej konzultácie sumarizuje výsledok konzultácie členských štátov so žiadateľom o schválenie účinnej látky a vedecké stanoviská úradu EFSA, týkajúce sa prijatých pripomienok.

Celé znenie správy nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1225e


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood