Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Výzva na odborných hodnotiteľov pre projekty v rámci 3. výzvy programu ENI CBC HU-SK-RO-UA

13-12-2019

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce „Nástroj európskeho susedstva Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020“ (ďalej len „program“), v mene Ministerstva zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ktoré vystupuje ako riadiaci orgán programu, vyhlásil výzvu na odborných hodnotiteľov pre projekty v rámci 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 14. novembra 2019. Termín na prihlásenie je 31. január 2020. 

Kandidáti, ktorí spĺňajú požiadavky a splnia výberové kritériá, budú zaradení do tzv. skupiny hodnotiteľov. Na procese hodnotenia projektov sa môžu zúčastniť iba hodnotitelia zaregistrovaní v uvedenej skupine. Hodnotitelia, ktorí dostali v roku 2018 potvrdenie o zaregistrovaní v skupine hodnotiteľov, sa nemusia opätovne prihlasovať. Skupina hodnotiteľov bola vytvorená na celé obdobie rokov 2014 – 2020 a členstvo v nej je platné do 31. decembra 2020. Požiadavky na záujemcov, podmienky spolupráce, potrebné dokumenty na prihlásenie a ďalšie informácie k uvedenej výzve na odborných hodnotiteľov je možné nájsť v priloženom dokumente, ako aj na webstránke programu: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/call-for-experienced-professionals-to-join-the-programmes-pool-of-assessors.

Dátum vyhlásenia: 4.12.2019

Dátum uzavretia: 31.1.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood