Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022

Názov predmetu zákazky:

Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu  - komodita sušené mlieko

Za účelom zabezpečenia humanitárnej pomoci pre obstaranie potravinárskych výrobkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  (ďalej len „MPRV SR“), ako verejný obstarávateľ, zadáva nadlimitnú zákazku postupom podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu  - komodita sušené mlieko“  

Dovoľujeme si požiadať záujemcov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky uvedené vo výzve na rokovanie, aby svoje ponuky zasielali na adresu [email protected] najneskôr do 13.05.2022 do 09.30 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)