Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022

Názov predmetu zákazky:

Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu  - komodita mäsové výrobky

Za účelom zabezpečenia humanitárnej pomoci pre obstaranie potravinárskych výrobkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  (ďalej len „MPRV SR“), ako verejný obstarávateľ, zadáva nadlimitnú zákazku postupom podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu  - komodita mäsové výrobky“  

Dovoľujeme si požiadať záujemcov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky uvedené vo výzve na rokovanie, aby svoje ponuky zasielali na adresu [email protected] a v kópii na adresu [email protected] najneskôr do 16.05.2022 do 11:00 hod.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood