Facebook Statistics

Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika

21-01-2005

07.12.2005 Pozastavenie výzvy PL-SK
 
RIADIACI ORGÁN PROGRAMU INTERREG IIIA POĽSKO – SLOVENSKÁ REPUBLIKA OZNAMUJE, ŽE OD 7. 12. 2005 JE VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ŽIADOSTÍ V RÁMCI TOHTO PROGRAMU DOČASNE POZASTAVENÁ. DANÉ ROZHODNUTIE SA NEVZŤAHUJE NA FOND MIKROPROJEKTOV.

 

Aktualizácia výzvy na predkladanie projektov pre program INTERREG III A Poľsko - Slovenská republika

Číslo zmeny Dokument, v ktorom bola zmena vykonaná Lokalizácia zmeny Text zmeny Dátum, od ktorého je zmena v platnosti
1 výzva Str.1 Výzva je aktualizovaná 26.8.2005 26.8.2005
2 výzva Str.5 Oprávnené formy právnej subjektivity 26.8.2005
3 výzva Str.7 Všeobecné pravidlá oprávnenosti nákladov 26.8.2005
4 výzva Str.9 Dĺžka trvania projektu 26.8.2005
5 výzva Týka sa celého textu výzvy Upresnenie kontaktov a času podania projektov 26.8.2005
  výzva Str.16 Upozornenie pre žiadateľov 26.8.2005
6 výzva Str.17 Termín, do ktorého treba predkladať projekty, aby sa o nich rozhodovalo na najbližšom SRV je do 17.10.2005! 26.8.2005
7. Všeobecne Celý text výzvy Všetky zmeny v texte výzvy sú vyznačené modrou farbou! 26.8.2005