Facebook Statistics

Výzva na predkladanie projektov pre program INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika

28-10-2004
13.12.2005 Výzva je dočasne pozastavená, Spoločný riadiaci výbor rozhodne o prípadnom predĺžení výzvy v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov 2. – 3. februára 2006

Podanie žiadosti o platbu – je potrebné vyplniť formulár žiadosti o platbu podľa usmernenia v elektronickej podobe a spolu s prílohami (viď zmluva o NFP) zaslať na Riadiaci / Národný orgán – MVRR SR

Na prednú stranu uzavretej obálky žiadateľ uvedie: Názov projektu, názov programu, číslo a názov priority, číslo a názov opatrenia. Uzavretú obálku žiadateľ doručí osobne, alebo zašle poštou!!!!

Dokument na stiahnutie :  zip icon