Facebook Statistics
Značka Kvality

Cezhraničná spolupráca


Programy spolupráce sú výsledkom spoločného úsilia všetkých zúčastnených krajín s cieľom umožniť financovanie aktivít, ktoré povedú k intenzívnejšej spolupráci medzi regiónmi so spoločnou medzištátnou hranicou. Tieto programy sú primárne určené na ďalšiu spoluprácu v špecifických politických oblastiach a sú doplnkom hlavných európskych programov.

Podpora v rámci programov sa zameriava na posilnenie spolupráce medzi univerzitami a vysokými školami s cieľom vypracovať spoločné ponuky (napr. vytvoriť centrá na prenos poznatkov), zlepšenie programov vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach (od predškolských zariadení až po univerzity a vysoké školy). Podporia sa nové aj pôvodné vzdelávacie programy pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie potrebnej praxe, podporí sa tiež výmena odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a pod.

Existuje tu priestor pre investície na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok, zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam napr. označenie, zvýšenie ochrany a starostlivosti o ohrozené druhy zvierat. Realizujú sa investície na rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry.

Jednou z plánovaných aktivít je aj lepšie prepojenie infraštruktúry. Prepojenie môže byť vďaka výstavbe nových a skvalitneniu existujúcich cestných hraničných prechodov, ktoré nebudú ovplyvňované povodňami, pričom by sa zohľadnila ekologická citlivosť danej oblasti. Bude podporená aj lepšia dostupnosť a zvýšená dopravná bezpečnosť chodcov a cyklistov.
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku č. HUSKROUA/1901

18-11-2019

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014 – 2020, vyhlásilo 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného prostriedku s predbežnou alokáciou prostriedkov EÚ vo výške 17,3 milióna EUR. Výzva je otvorená pre projekty v rámci programových priorít 3.1, 6.1, 7.1, 8.1 a 8.2. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. februára 2020 o 14:00 SEČ. 

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku musia byť predložené online prostredníctvom aplikačného modulu IMIS 2014 – 2020. Podrobné pokyny na vyplnenie online žiadosti nájdete v používateľskej príručke aplikačného modulu IMIS 2014-2020, zverejnenej na webovej stránke programu: https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals. Podrobnejšie informácie k výzve, ako aj prílohy výzvy je možné rovnako nájsť na uvedenej webovej stránke.

Spoločný technický sekretariát v priebehu najbližších týždňov zorganizuje v oprávnenej oblasti informačné dni programu pre potenciálnych záujemcov o uvedenú výzvu.

Kód výzvy: HUSKROUA/1901

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 14.11.2019

Dátum uzavretia: 13.2.2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood