Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na riešenie tendra EFSA

17-08-2015

Zber dát pre odhad ekologických dát, množstva reziduí a poklesu rezíduí pesticídov v zložkách potravy, ktoré sa používajú na hodnotenie rizika pre vtáky a cicavce

Kód projektu: PRAS 12

Oblasť: Podpora peer review procesu v kontexte nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2009 týkajúceho sa umiestňovania na trh prípravkov na ochranu rastlín

Termín zaslania ponúk: 17. september 2015

Hlavné ciele tendra sú:

zbierať a harmonizovať:
a) Dostupné ekologické dáta, údaje o zložení potravy získané z ošetrených oblastí;
b) Dáta zo štúdií zahŕňajúcich ako množstvá reziduí pesticídov taka j pokles reziduí pesticídov, ktoré majú byť použité pre hodnotenie rizika vtákov a cicavcov podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Podrobné informácie o podmienkach tendra a špecifických cieľoch tendra
nájdete na: http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsapras201504

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood