Facebook Statistics

Výzva na tender – Efektívne zapojenie komunít do hodnotenia rizika potravín a krmív

21-08-2017

Referencia: OC/EFSA/AMU/2017/02
Predmet: Efektívne zapojenie komunít do hodnotenia rizika potravín a krmív
Procedurálny postup:
otvorená výzva
Kód projektu: P-AMU-20

Špecifikácia výberového konania:

  • Cieľ 1: upraviť alebo rozvinúť metodiku, ktorá sa má použiť v národnom prieskume spotreby potravín v súlade s usmerneniami EFSA k metodike EU Menu; následne pripraviť a poskytnúť EFSA národné protokoly a súvisiace dokumenty a riadiť a vykonať zber dát
  • Cieľ 2: pripraviť a zaslať EFSA dáta o spotrebe potravín a súvisiace informácie zozbierané v prieskume vo formáte požadovanom úradom EFSA

Všeobecný cieľ výzvy:
Cieľom tohto verejného obstarávania je uzatvoriť priamu zmluvu na vykonávanie „crowdsourcingových“ pilotných projektov v niektorých oblastiach práce úradu EFSA, identifikovaných v projekte OC/EFSA/AMU/2015/03[1] "Crowdsourcing: efektívne zapájanie komunít do hodnotenia rizika potravín a krmív", ktoré majú vysoký potenciál využívať výhody spolupráce.

Špecifický cieľ:
Špecifickým cieľom zmluvy vyplývajúcej z tohto verejného obstarávania je spustiť 5 pilotných projektov zameraných na crowdsourcing v určených oblastiach práce úradu EFSA, najmä:

  • dva projekty v oblasti Zberu a validácie údajov:
    •  zber dát o spôsoboch dojčenia a modeloch konzumácie potravy u dojčiat (od narodenia do troch mesiacov), vrátane demografických charakteristík domácnosti a antropometrických meraní dieťaťa;
    • validácia údajov: crowdsourcing validácie skupiny údajov.
  • jeden projekt v oblasti Inovácie: projekt spolupráce zameraný na návrh nového metodologického prístupu v oblasti modelovania dávkovej odozvy pomocou súhrnných (agregovaných) údajov
  • jeden projekt v oblasti Systematického literárneho prehľadu: crowdsourcing abstraktného skríningu pomocou online platformy
  • jeden projekt v oblasti Konzultácií: s cieľom rozšíriť prispievanie do skúmania, resp. spoluvytvárania protokolov, stanovísk alebo príručiek.

Termín na zapojenie sa do výzvy: 3.11.2017 do 14:30

Výzva a jej špecifikácie sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2827&locale=en

a zároveň je zverejnená aj v Oficiálnom vestníku EÚ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321182-2017:TEXT:EN:HTML

[1] https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsaamu201503

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)