Facebook Statistics

Výzva na tender – OC/EFSA/GMO/2018/01

20-04-2018

Dňa 19.4.2018 bola v Oficiálnom vestníku EK zverejnená výzva úradu EFSA na tender (OC/EFSA/GMO/2018/01), zameraného na vypracovanie modelu na kvantifikáciu rizík pre necieľové druhy z radu Lepidoptera, súvisiacich s požitím peľu z geneticky modifikovanej Bt-kukurice nachádzajúceho sa na ich hostiteľských rastlinách.

Cieľom tejto výzvy uzatvorenie priamej zmluvy na vykonanie špecifických úloh počas jasne definovaného obdobia, ktoré sú stanovené v špecifikáciách tejto výzvy.

Hlavnými cieľmi výzvy je:

  • vytvoriť priestorovo a časovo explicitný model schopný poskytnúť realistické prognózy z hľadiska rizík pre necieľové druhy z radu Lepidoptera v súvislosti s pestovaním súčasných, ako aj budúcich eventov Bt-kukurice. Modely by mali zohľadňovať ekologickú a krajinnú rozmanitosť a novo-ohlásené relevantné informácie (napr. o prenose peľu z kukurice na dlhé vzdialenosti, o náchylnosti druhov z radu Lepidoptera na Bt-toxíny v celej EÚ, o populačnej dynamike necieľových druhov z radu Lepidoptera);
  • poskytnúť hodnotiteľom a manažérom rizika nástroje na odhad rizík pre necieľové druhy z radu Lepidoptera, ktoré by zohľadňovali charakteristiky prostredia relevantné pre jednotlivé regióny a podporovali by regulačné rozhodovanie a implementáciu primeraných opatrení na zmiernenie rizika na EÚ/národnej/regionálnej/miestnej úrovni.

Termín na zasielanie ponúk je do: 5.6.2018 do 14:30

Maximálny rozpočet na túto výzvu je 200 000 €. Akákoľvek ponuka presahujúca tento limit nebude braná do úvahy.

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3474

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood