Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutie slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky poľnohospodárstva, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti

02-02-2011

Hlavnou témou dnešného stretnutia slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky poľnohospodárstva bolo opätovné naštartovanie cezhraničnej spolupráce. „Obe krajiny chcú umožniť rozvoj prihraničných regiónov legislatívnou úpravou a inými formami podpory agrosektora, aby svojimi produktmi obstáli v konkurenčnom boji,“ povedal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai. Prioritou taktiež bude budovanie lokálnych značiek a zachovanie charakteristiky regiónu. Podľa G. Csicsaiho, agrosektor a rozvoj vidieka sa musí vnímať ako celok. Podporou poľnohospodárstva sa podporuje aj rozvoj vidieka a vidiecke obyvateľstvo. Zvýšenie konkurencieschopnosti agrosektora vytvára predpoklady pre rozvoj vidieka, a mal by obmedziť odliv mladých ľudí z vidieckeho prostredia. Našou prioritou je zaviesť a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva.

Predseda maďarskej časti komisie, štátny tajomník Ministerstva rozvoja vidieka MR Zsolt V. Németh, informoval o nariadení, ktoré Maďarsko už prijalo na uľahčenie a zjednodušenie trhových podmienok pre malých podnikateľov, jeho cieľom je prostredníctvom stanovenia limitov a obmedzení podporiť uplatnenie malovýrobcov na lokálnych trhoch. „Slovensko-maďarskou spoluprácou by sme chceli vytvoriť podmienky a príležitosti na uplatnenie sa malých producentov poľnohospodárskych výrobkov v prihraničných oblastiach. Po harmonizácii legislatívy bude možné, aby farmári mohli ponúkať svoje produkty na druhej strane hranice,“ skonštatoval.

Predsedovia komisií sa zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce Národných sietí rozvoja vidieka v oboch krajinách, aby boli spoločným vystupovaním schopní efektívnejšie využívať zdroje Európskej únie.

Ďalšou témou rokovania bola spolupráca v oblasti chovu koní. Záujmom oboch krajín je zachovanie chovu na najvyššej možnej úrovni a jedine spojením síl budú Maďarsko a Slovensko schopné dosiahnuť rozšírenie a posilnenie tohto odvetvia. 

Dôležitým bodom stretnutia taktiež bolo  zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy. Obe krajiny požiadali o predĺženie moratória na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzozemcom, G. Csicsai poznamenal, že cieľom predĺženia moratória nie je obmedzovanie občanov EÚ pri nákupe poľnohospodárskej pôdy, keď je ich cieľom hospodárenie, ale ochrana domácich farmárov pred špekulatívnym kapitálom. Hlavnou úlohou počas moratória je nastavenie ochranných mechanizmov, ktoré by zabezpečili rovnaké kapitálové zázemie pre domáce poľnopodniky, ako je to bežné v ostatných členských štátoch EÚ. Zsolt V. Németh svojho kolegu ubezpečil, že Maďarsko ako predsedajúca krajina Únie podporuje slovenskú snahu. Zároveň vyslovil presvedčenie, že je potrebné zosúladiť opatrenia, ktoré dokážu účinne napomôcť poddimenzovanému domácemu agrosektoru v období po ukončení moratória.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood