Facebook Statistics
Značka Kvality

Zasadnutie Výboru pre liehoviny

25-11-2008

Dňa 5. novembra 2008 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre liehoviny na DG Agri v Bruseli,

na ktorom bol prerokovaný návrh nariadenia týkajúci sa sladenia liehovín a aplikácia nariadenia EP a Rady (ES) č. 110/2008.

Sladenie liehovín

Komisia uviedla, že by bolo vhodné, aby bol odsúhlasený, čo možno najmenší prídavok cukru ako dochucovadla.

Jednotlivé ČŠ mali rozdielne požiadavky na sladenie liehovín.

Grécko súhlasilo s navrhovanými hodnotami.

Poľsko, Fínsko a Belgicko chcelo znížiť hodnotu 25 g/l, pretože takéto množstvo veľmi ovplyvňuje chuť.

Francúzsko chcelo jednu hodnotu, a to 20 g/l.

Slovinsko navrhlo, že postačuje 5 g/l. Hodnota 25 g/l už hraničí s likérmi.

V. Británia 25 g/l je veľa.

Švédsko uviedlo, že prídavok cukru v množstve nad 20 g/l nie je dosladzovanie, ale sladenie. Odporučilo tiež, aby návrh bol spracovaný ako dodatok k nariaseniu č. 110/2008.

Rakúsko a Nemecko uviedli, že by bolo vhodné ustanoviť povinnosť, uvádzať množstvo cukru na etikete.

Poľsko požadovalo ustanoviť maximálne množstvá pre vodku na 2g/l a pre gin 15 g/l.

V rámci rokovania k aplikácii nariadenia EP a Rady (ES) č. 110/2008  boli prerokované otázky týkajúce sa označovania miešaných nápojov s malým podielom alkoholu.

Komisia uviedla, že strohé uvedenie „džus – vodka“ a pod. nie je vhodné. Zavádza spotrebiteľa. Takéto označovanie nemožno aplikovať v označovaní pravých destilátov. Ako vhodné riešenie odporúča popis, že je tam malý podiel  alkoholu.

Španielsko chcelo vedieť, ako je to s dohodami s tretími krajinami (zneužívanie chránených označení).

Komisia uviedla, že prebiehajú rokovania s Chorvátskom, Gruzínskom, Ruskom. Rusko žiada doplniť definíciu Ruskej vodky do nariadenia.

Švédsko sa spýtalo, či bude spoplatnené zemepisné označovanie.

Komisia oznámila, že nechce rozširovať zoznam liehovín s chráneným zemepisným označením, ale radšej naopak ho chce zmenšiť.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood