Facebook Statistics
Značka Kvality

Zastavenie odlesňovania vo svete je jednou z najvýznamnejších výziev súčasnosti. Európa je jediným kontinentom, kde výmera lesov dlhodobo rastie

22-02-2018

Lesy sú nevyhnutné pre život na Zemi a sú jedným z najproduktívnejších prírodných zdrojov poskytujúcim spektrum ekosystémových služieb pre spoločnosť. Tým sú životne dôležité pre ľudstvo a zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. V Agende 2030, konkrétne v rámci jej rozvojového cieľa 15, sa členské krajiny Organizácie Spojených národov (OSN) zaviazali k prijatiu opatrení na zastavenie globálneho odlesňovania do roku 2020. Okrem toho sa prostredníctvom Strategického plánu OSN pre lesy, ktorý bol prijatý na pôde Valného zhromaždenia OSN v roku 2017, zaviazali k dosiahnutiu zvýšenia výmery svetových lesov o 3 percentá do roku 2030.

Otázkou ako tieto ciele dosiahnuť sa zaoberá medzinárodná konferencia, ktorá sa koná v termíne 20. až 22. februára v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. Organizátorom konferencie je Partnerstvo pre spoluprácu o lesoch (CPF), ktoré je zoskupením 14 kľúčových medzinárodných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú otázkami lesov a životného prostredia v širšom kontexte. Lídrom tohto zoskupenia je práve FAO. Aj keď sa v posledných desaťročiach podarilo znížiť mieru „čistého“ ročného odlesňovania (rozdiel medzi prírastkom a úbytkom lesov) v globálnom meradle zo 7,3 mil. hektárov v roku 2000 na 3,3 mil. hektárov v roku 2015, tento pokles nebol podľa údajov FAO zaznamenaný vo všetkých regiónoch sveta, resp. bol značne nerovnomerný. V prípade regiónov Afriky a Latinskej Ameriky sú miery odlesňovania stále na pomerne vysokej úrovni. Hlavným motívom odlesňovania je pritom záber pôdy na produkciu poľnohospodárskych plodín. Znamená to, že o odlesňovaní je možné hovoriť iba v prípadoch, ak dochádza k dlhodobej zmene spôsobu využívania pôdy. Údaje FAO pritom poukazujú na skutočnosť, že k najväčšiemu úbytku lesov dochádza v najchudobnejších krajinách a regiónoch sveta.

Jediným kontinentom na svete, kde výmera lesov dlhodobo (v horizonte posledných 100 rokov) vzrastá je Európa. Tento trend je výsledkom politík, ktoré viedli k realizácii viacerých programov zalesňovania nelesných pôd v niektorých európskych krajinách v minulom storočí, resp. je aj dôsledkom prirodzenej expanzie lesa na nevyužívané pozemky. Predovšetkým je ale výsledkom dlhodobého uplatňovania princípov trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V medzinárodnom meradle tieto princípy, ako aj nástroje na sledovanie ich dodržiavania a celkové hodnotenie hospodárenia v lesoch, vyvinuli a na politickej úrovni odsúhlasili, ako prvé na svete, práve európske krajiny pred 20 rokmi. Takýmto nástrojom sú predovšetkým tzv. kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ktoré poslúžili aj ako východisko pri vývoji globálnych princípov udržateľného hospodárenia v lesoch. Slovenská republika nie je výnimkou z celoeurópskeho trendu. Realizácia udržateľného hospodárenia v lesoch podľa európskych zásad je základným cieľom štátnej lesníckej politiky. Podľa oficiálnych údajov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pri ktorých získavaní sú zohľadnené medzinárodne odsúhlasené definície, výmera lesov v našej krajine dlhodobo vzrastá.

Viac informácií o medzinárodnej konferencii je možné nájsť na webovej lokalite: www.cpfweb.org.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood