Facebook Statistics

Závery videokonferencie Rady ministrov AGRIFISH

23-02-2021

Začiatkom týždňa sa uskutočnilo neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastupoval štátny tajomník Andrej Gajdoš. Rokovanie sa s ohľadom na súčasnú situáciu uskutočnilo formou online videokonferencie.

Hlavným predmetom pondelkového rokovania bola diskusia o pozícii Európskej únie pri bilaterálnych rokovaniach so Spojeným  kráľovstvom o stanovení finálnych rybolovných kvót na rok 2021 a pre niektoré hlbokomorské zdroje aj na rok 2022. Do konca marca 2021 totiž platia provizórne kvóty, ktoré boli dohodnuté ešte koncom minulého roka na Rade AGRIFISH. 

Európska komisia hneď v úvode informovala o doterajšom priebehu týchto rokovaní, počas ktorých sa podarilo dosiahnuť isté pokroky a zároveň predstavila ministrom návrh rozhodnutia Rady, ktorý má slúžiť ako pozícia únie na rokovania so Spojeným kráľovstvom. Komisia zdôraznila potrebu flexibilného prístupu, aby bolo možné dosiahnuť dohodu čo najskôr.

Ministri následne v diskusii poďakovali Európskej komisii za nemalé úsilie, ktoré vynaložila počas konzultácií,  ako aj za doterajší pokrok a dobrú spoluprácu. Rovnako poukázali na výnimočnosť situácie, počas ktorej sa tieto konzultácie konajú. V závere sa Rada ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) zhodla na tom, že rokovania so Spojeným kráľovstvom bude potrebné ukončiť čo najskôr, a to v súlade s vedeckými údajmi aj potrebami sektora.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood