Facebook Statistics

Zelená architektúra Slovenska je bez lesov nemožná

03-11-2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský spolu s významnými zástupcami lesníctva na Slovensku predstavil návrh v Pláne obnovy SR s názvom Transformácia hospodárenia v lesoch bližšie k prírode a spoločnosti. Pred historickou budovou Generálneho riaditeľstva Lesov SR a pomníkom Jozefa Dekreta Matejovie v Banskej Bystrici informovali o reformnom dokumente okrem ministra Jána Mičovského aj Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda a prof. Viliam Pichler, expert na lesníctvo a emeritný dekan Lesníckej fakulty na Technickej univerzite vo Zvolene.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) mesiace pracovalo na Fonde obnovy SR a Ministerstvu financií SR predložilo materiál so 4 prioritami: pozemkové úpravy, agropotravinárstvo, hydromeliorácie a lesné hospodárstvo.

Na začiatku 20. storočia bola lesnatosť Slovenska len na 23 %. Vďaka lesníkom a ich práci toto číslo dnes stúplo na 41 %. Terajšia vláda si dala do programového vyhlásenia zvýšenie podielu hospodárenia v lesoch prírode blízkym spôsobom (PBHL). Dnes je na úrovni 3 %.

„Prichádza prelomová doba, ktorá prináša spoločenskú objednávku. Tá túži po novom využití lesov. Zároveň sú tu aj klimatické zmeny, ktoré nás nútia, aby sme zmenili spôsob hospodárenia v lesoch,“ povedal minister Ján Mičovský.

Hlavnou výzvou pre lesy a lesné hospodárstvo bude účinný a rýchly prechod na šetrnejšie a ekologickejšie postupy hospodárenia. Na navrhovanú reformu a investície plánuje rezort získať 252 mil. EUR. Cieľom tohto návrhu je  zvýšiť efektivitu lesných ekosystémov a ekologickú stabilitu.

„PBHL najlepšie zodpovedá požiadavkám verejnosti na poskytovanie rekreačnej a zdravotnej funkcie. Pri tomto hospodárení nevznikajú holiny. Tiež preukázateľne prispieva k biodiverzite lesných ekosystémov,“ vysvetlil Michal Tomčík.

Výsledkom PBHL sú vekovo, druhovo a geneticky rôznorodé porasty. Prijímateľom úžitkov z investícií budú občania, návštevníci lesov, samosprávy a lesné podniky: verejné aj súkromné.

„Štátny podnik LESY SR je vlajkovou loďou lesníctva, je strategickým zamestnávateľom a spravuje najväčšie prírodné hodnoty tohto štátu. Plne sa stotožňuje s koncepciou PBHL,“ zdôraznil generálny riaditeľ š.p. LESY SR, Matej Vigoda.

Súčasťou Fondu obnovy je aj obnova a inovácie technológií v oblasti PBHL, budovanie kapacít a diverzifikácia lesného hospodárstva v prospech poskytovania ekosystémových služieb. V rámci nového hospodárenia v lesoch chce rezort budovať infocentrá, centrá s lesnou pedagogikou, rozvíjať turizmus.

Lesy majú pre našu spoločnosť nezastupiteľný význam. Vyrovnávajú teplotné rozdiely a zmierňujú nebezpečné teplotné výkyvy, vytvárajú vhodnú klímu pre poľnohospodárov, zabraňujú veternej, solárnej a gravitačnej erózii. Lesy zachovávajú biodiverzitu druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov a sú dôležité pre šport, rekreáciu, spoločenské aktivity a psychohygienu. Dokonca poskytujú pracovné príležitosti nielen pre lesníkov, ale aj ochranu prírody a turizmus.

„Lesy a lesné hospodárstvo v zelenej ekonomike zohráva významnú úlohu pri znižovaní množstva uhlíka v ovzduší. Lesné ekosystémy zadržiavajú a kumulujú veľký objem uhlíka v dreve a pôde, produkujú kyslík, kumulujú vodu, ktorú potom v čase distribuujú do všetkých vodných tokov a nádrží,“ vysvetlil prof. Viliam Pichler.