Facebook Statistics
Značka Kvality

Životný cyklus príručky v prierezových oblastiach

19-07-2018

Dokument je zameraný na popis životného cyklu príručiek úradu EFSA pokrývajúcich prierezové oblasti. Takéto príručky sa zaoberajú záležitosťami horizontálnej povahy v oblastiach, ktoré ovplyvňujú vedecké oblasti v kompetencii viacerých Vedeckých panelov EFSA. Hlavným cieľom vypracovania príručiek v prierezových oblastiach je harmonizácia hodnotenia rizika v oblasti bezpečnosti potravín a krmív. Dokument zobrazuje postupy na identifikáciu potrieb pre príručky v prierezových oblastiach, ich prípravu, implementáciu a revíziu.

Celý dokument nájdete na webovom sídle EFSA: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1446

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood