Facebook Statistics

Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu

02-08-2017

Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, pomôžu zmierniť aj projekty z výzvy určenej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka už vyhodnocuje projekty z prvého kola v rámci operačného programu IROP.

  • Výzva MPRV SR na zlepšenie environmentálnych aspektov v objeme 33 miliónov eur
  • Opatrenia v 10 oblastiach ako zazelenanie, využívanie dažďovej vody či znižovanie hluku
  • Do 1. kola výzvy bolo doručených 70 projektov v celkovom objeme 21,2 mil. eur

„Horúce teploty a sucho netrápia len poľnohospodárov, ale aj obyvateľov miest. Globálna zmena klímy sa v týchto dňoch prejavuje najmä rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky však vieme zmierňovať,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Klimatické zmeny spôsobujú aj extrémne mrazy, sucho, povodne alebo víchrice.

MPRV SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v marci tohto roku spustilo výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (mimo Bratislavy) v objeme 33 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

Ministerstvo už vyhodnocuje prvé kolo žiadostí, predbežný termín kontrahovania je plánovaný na september. „Do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté 30. 6. 2017, bolo doručených 70 projektov v celkovom objeme 21,2 mil. eur a v súčasnosti vykonávame ich administratívnu kontrolu,“ uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. „Najviac otázok zo samospráv sme dostali na ochladzovacie a osviežovacie prvky v urbanizovanom prostredí, ľudovo povedané rozprašovače vodnej pary v mestách. Tie sú v poslednej dobe veľmi obľúbené. Môžem potvrdiť, že aj na takéto prvky je možné čerpať financie z tejto výzvy.“

Žiadatelia, ktorí doteraz nepodali projekty, majú ešte stále možnosť. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Termín uzávierky ďalšieho kola je 29. 9. 2017.

Podpora z eurofondovej výzvy sa vzťahuje najmä na budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, ale tiež aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Medzi ďalšie oblasti zahrnuté medzi oprávnené typy aktivít patrí zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Výzva podporuje aj opatrenia na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Žiadatelia môžu získať peniaze aj na opatrenia na zníženie hluku a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood