Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoskupovanie chemických látok pre ich spoločné hodnotenie – povedzte svoj názor!

07-06-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) otvoril verejnú konzultáciu k návrhu príručky, ktorá sa venuje zoskupovaniu chemických látok z celého spektra bezpečnosti potravín a krmív, na účely hodnotenia „chemických zmesí“.

Ľudia, zvieratá a životné prostredie môžu byť súčasne vystavení viacerým chemickým látkam z rôznych zdrojov. Návrh príručky EFSA je pokračovaním dlhodobej stratégie EFSA pri nasadzovaní nástrojov a prístupov k hodnoteniu rizík z chemických zmesí. Môže tak doplniť hodnotenia EFSA jednotlivých chemických látok v konkrétnych regulačných oblastiach, napr. pre pesticídy, kontaminanty, prídavné látky do potravín.

EFSA príručka EFSA navrhuje:

  1. Používanie kritérií „na základe nebezpečenstva“ a definovanie skupín chemických látok v prvom rade na základe informácií o toxicite pre ľudí.
    - ak tento druh informácií chýba, možno ich zoskupiť na základe ich všeobecných účinkov na človeka, napr. všetky príslušné chemické látky, ktoré poškodzujú pečeň (EFSA už tento prístup používa na hodnotenie kumulatívnych rizík skupín pesticídov)
  1. Pretože existuje veľa možných kombinácií chemických látok, sú potrebné metódy na prioritizáciu skupín chemických látok.
    -môžu byť založené buď na riziku (t.j. berúc do úvahy jednak ich nebezpečné vlastnosti, jednak expozíciu človeka ich účinkom) alebo môžu byť zamerané výlučne na expozíciu

Návrh príručky EFSA obsahuje prípadové štúdie na ilustráciu praktického uplatňovania kritérií „na základe nebezpečenstva“ a použitia metód na prioritizáciu skupín chemických látok.

EFSA uvíta spätnú väzbu od odborníkov v oblasti hodnotenia chemických rizík, ako aj od ďalších expertov, expertiek a organizácií, ktorí sa zaujímajú o túto zložitú a rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť bezpečnosti potravín.

Príručka EFSA nadväzuje na Príručku EFSA „MixTox“, ktorá vytvorila metodický rámec na hodnotenie kombinovanej expozície viacerým chemickým látkam.

Na problematiku bude zameraný na seminár EFSA partnermi, ktorý sa bude konať koncom roku 2021.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: [email protected]

​AskAQuestion Service

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood