Facebook Statistics

Zoznam Národných referenčných laboratórií

04-10-2010

aktualizované: 13.4.2022

V súčasnosti prebieha rozsiahla novelizácia európskej legislatívy v oblasti úradnej kontroly, zdravia rastlín a zdravia zvierat. Na základe novej legislatívy v oblasti úradnej kontroly – nariadenie EP a R (ES) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach (ďalej len „nariadenie č. 2017/625“) je potrebné opätovne menovať národné referenčné laboratóriá (ďalej len „NRL“) ako aj nové NRL k novourčeným referenčným laboratóriám Európskej únie (ďalej len „EURL“).

Od 29. 4. 2018 sa začali uplatňovať čl. 92 až 101 nariadenia č. 2017/625, týkajúce sa referenčných laboratórií a referenčných centier. Predmetné články nahrádzajú čl. 32 a 33 nariadenia EP a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách (ďalej len „nariadenie č. 882/2004“), na základe ktorých boli v minulosti určované EURL a k nim menované NRL.  Podľa čl. 100, ods. 1 nariadenia č. 2017/625 určujú členské štáty pre každé EURL jedno alebo viaceré NRL.

V prílohách na stiahnutie nájdete zoznam NRL podľa nariadenia č. 882/2004 (pôvodne vymenované NRL) a zoznam NRL podľa nariadenia č. 2017/625 (novovymenované NRL, ktorých zoznam bude priebežne aktualizovaný). Pokiaľ nie je NRL uvedené v zozname podľa nariadenia č. 2017/625, platia údaje, ktoré sú k NRL uvedené v zozname podľa nariadenia č. 882/2004. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)