Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.


Schválenie Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

20-07-2015
Dňa 15. júla 2015 Európska komisia rozhodla o schválení Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (operačný program).


OZNAM - Európsky kongres lesnej pedagogiky 2015

15-05-2015
V sekcii Lesy, drevo, poľovníctvo je zverejnené prvé oznámenie o konaní jubilejného 10. ročníka Európskeho kongresu lesnej pedagogiky 2015, ktorý sa bude konať na Slovensku pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Oznam

10-01-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014 nadobudla účinnosť Smernica MPRV SR č. 3907/2013-720 o registri pozemkových spoločenstiev zo dňa 22. novembra 2013.

Rozhodnutie MPRV SR

28-10-2013


Slovenské lesy viažu čoraz viac uhlíka a zároveň plnia množstvo ďalších funkcií; ekonomická situácia lesníctva sa stabilizuje

25-01-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2011 s cieľom...

Pozvánka na zasadnutie zainteresovaných strán v súvislosti s nariadením (EÚ) o dreve

10-10-2012
POZVÁNKA na zasadnutie zainteresovaných strán za účelom prerokovania návrhu „Usmernení ohľadom niektorých aspektov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva“, ktoré sa bude konať 9. novembra 2012 v Bruseli.

21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO: Lesy ako „zelený“ nástroj rozvoja ľudskej spoločnosti

03-10-2012
V termíne 24. až 28. septembra 2012 sa v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uskutočnilo 21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo (COFO 21). Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil 3. Svetový týždeň lesov.