Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.


Slovenské lesy viažu čoraz viac uhlíka a zároveň plnia množstvo ďalších funkcií; ekonomická situácia lesníctva sa stabilizuje

25-01-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene zverejňujú výsledky integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy za roky 2005 až 2011 s cieľom...

Pozvánka na zasadnutie zainteresovaných strán v súvislosti s nariadením (EÚ) o dreve

10-10-2012
POZVÁNKA na zasadnutie zainteresovaných strán za účelom prerokovania návrhu „Usmernení ohľadom niektorých aspektov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva“, ktoré sa bude konať 9. novembra 2012 v Bruseli.

21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO: Lesy ako „zelený“ nástroj rozvoja ľudskej spoločnosti

03-10-2012
V termíne 24. až 28. septembra 2012 sa v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uskutočnilo 21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo (COFO 21). Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil 3. Svetový týždeň lesov.Otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene

17-04-2012
Už po šiesty krát budú vo štvrtok 19. apríla za zvuku lesníc a za prítomností veľkých i malých divákov, sokoliarov, kynológov, včelárov i lesníkov otvorené Lesnícke dní 2012.


Lesnícke dni 2012

11-04-2012
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012

20-01-2012
Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri z 20.01.2012 sa týka len poľovných revírov, v ktorých nebola v poľovníckej sezóne 2011/2012 ulovená raticová zver (jeleň európsky – samec, jelenča; daniel škvrnitý – samec, danielča; muflón lesný – samec, muflónča) podľa mimoriadneho ...