Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011

17-05-2011
V dňoch 15. a 16. júna 2011 sa v Liptovskom Jáne uskutoční 10. ročník medzinárodného semináru "Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011".

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

17-05-2011
číslo 1548/2011-720

ktorým sa určuje postup Slovenského pozemkového fondu a správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri riešení reštitučných náhrad za lesné pozemky podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov“


Európa je o krok bližšie k právne záväznej dohode pre lesy

05-04-2011
V termíne 30. až 31. marca 2011 sa v Osle uskutočnilo zasadnutie na úrovni expertov (národných kontaktných bodov) v rámci Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe.20. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO / Svetový týždeň lesov

11-10-2010
20. zasadnutie Výboru pre lesníctvo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO COFO 20) sa uskutoční v termíne 4. až 8. októbra 2010 v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. V rámci zasadnutia sa zároveň uskutoční druhý ročník podujatia s názvom „Svetový týždeň lesov“...Diskusné fórum o ochrane lesov v kontexte zmeny klímy

25-05-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene diskusné fórum na tému aktuálne prijatej zelenej knihy o ochrane lesov...


Lesnícke dni 2010

22-04-2010
Aj v roku 2010 lesníci pokračujú v tradícií celoslovenskej akcie pre deti, mládež a širokú verejnosť a nadväzujú na tradíciu Apríl – mesiac lesov.

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

08-04-2010
V dňoch 15. až 16. apríla 2010 sa v kongresovom centre kúpeľov Nový Smokovec za prítomnosti ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana uskutoční odborná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010“.

Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou