Oznámenie o plánovanom vyhlásení výzvy pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností z PRV SR 2014-2020

18-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 oznamuje, že pripravuje výzvu na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností -  b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Predmetná výzva bola dňa 16.11.2016 zaslaná Centrálnemu koordinačnému orgánu na schválenie.