Program prevencie kriminality

09-06-2008
Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 681 z 15. augusta 2007 návrh Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007-2010 s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.