Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP - Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2017-25

26-06-2018

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 oznamuje žiadateľom, že aktualizovalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC213-25. Predmetom aktualizácie je úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Aktualizácia č. 1 výzvy nadobudla účinnosť dňom jej zverejnenia, t. j. 26. 06. 2018.