Datasety MPRV SR

1. Výsledky rezortnej štatistiky

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií
Popis: Dataset obsahuje výsledky mesačných, štvrťročných, polročných a ročných štatistických zisťovaní
Platnosť: neobmedzená (štatistické výsledky zistené za určité obdobie platia neobmedzene – trvalo)
Aktualizácia: priebežne (štatistické výsledky sa dopĺňajú priebežne po ukončení príslušného sledovaného obdobia)
http://www.radela.sk/rezort/
 

2. Prehľad o poskytnutých národných podporách

Kontaktná osoba: Ing. Peter Bajtoš, Odbor štátnej pomoci a národných podpôr
Popis: Poskytnuté dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 15.4.2016
Aktualizácia: každoročne priebežne
Dokumenty na stiahnutie:
Rok 2011: XML - XSD
Rok 2012: XML - XSD
Rok 2013: XML - XSD
Rok 2014: XML - XSD
Rok 2015: XML - XSD
Rok 2016: XML - XSD
 

3. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci ROP

Kontaktná osoba: Ing. Marek Orlický, Oddelenie prevádzky informačných systémov, Mgr. Ivan Marček, Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu 2007 – 2013
Platnosť: kalendárny mesiac
Aktualizácia: mesačne, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie:
Opatrenie 1.1 XML - XSD
Opatrenie 2.1 XML - XSD
Opatrenie 3.1 XML - XSD
Opatrenie 3.2b XML - XSD
Opatrenie 4.1 XML - XSD
Opatrenie 4.2 XML - XSD
Opatrenie 5.1 XML - XSD
Opatrenie 6.1 XML - XSD
Opatrenie 7.1 XML - XSD
 

4. Zoznam prijímateľov v rámci OPBK

Kontaktná osoba: Ing. Marek Orlický, Oddelenie prevádzky informačných systémov, Mgr. Ivan Marček, Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013
Platnosť: kalendárny mesiac
Aktualizácia: mesačne, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca
Dokumenty na stiahnutie:
Opatrenie 1.1 XML - XSD
Opatrenie 1.2 XML - XSD
Opatrenie 2.1 XML - XSD
Opatrenie 2.2 XML - XSD
Opatrenie 3.1 XML - XSD
Iniciatíva Jessica XML - XSD

5. Zoznam zazmluvnených žiadostí o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 – 2013

Kontaktná osoba: Ing. Marek Orlický, Oddelenie prevádzky informačných systémov, Mgr. Ivan Marček, Odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja
Popis: Dataset obsahuje zoznam zazmluvnených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Platnosť: do nasledujúcej aktualizácie
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD
 

6. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2010

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2010 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 28.02.2011
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD
 

7. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2011

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2011 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 29.02.2012
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

8. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2012

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2012 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 21.02.2013
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

9. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2013

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2013 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 12.02.2014
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

10. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2014

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2014 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 09.02.2015
Aktualizácia: bez aktualizácie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

11. Výkaz o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2015

Kontaktná osoba: JUDr. Mária Nestrojilová, Sekcia kontroly a obchodného dozoru
Popis: Výkaz obsahuje informáciu o výsledkoch následných finančných kontrol za rok 2015 (počet vykonaných následných finančných kontrol, celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov, celkový počet kontrolných zistení, počet porušení finančnej disciplíny a počet kontrolných zistení oznámených orgánom činným v trestnom konaní).
Platnosť: 25.01.2016
Aktualizácia: bez aktualizácie
Licencia: bez licencie
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

12. Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: MPRV SR má povinnosť viesť evidenciu vydaných osvedčení podľa § 25a ods.11 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 1.1.2013
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

13. Register združení účastníkov pozemkových úprav

Kontaktná osoba: Ing. Pavlína Jackuliaková, Sekcia legislatívy, Odbor pozemkový
Popis: MPRV SR má povinnosť viesť register podľa § 24 ods. 9 a 10 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Platnosť: 1.1.2013
Aktualizácia: podľa potreby
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

14. Zoznam v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých v súčasnosti zverejnených datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 31.03.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

15. Zoznam pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR

Kontaktná osoba: Eva Dufalová (A/S), Oddelenie geografických informačných systémov
Popis: Dataset obsahuje zoznam všetkých pripravovaných datasetov rezortu MPRV SR.
Platnosť: 31.03.2017
Aktualizácia: ročne
Dokumenty na stiahnutie: XML - XSD

16. Zoznam výrobcov a výrobkov so Značkou kvality SK

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Píšová, Odbor potravinárstva
Popis: Zoznam výrobcov a výrobkov, ktorým bola udelená Značka kvality SK, databáza obsahuje kontaktné údaje výrobcov a dátum platnosti rozhodnutia, ktorým bola udelená,  prípadne predĺžená Značka kvality SK.
Platnosť: neobmedzená
Aktualizácia: štvrťročne
Dokumenty na stiahnutie:
Zoznam výrobcov so Značkou kvality SK: XML - XSD
Zoznam výrobkov so Značkou kvality SK: XML - XSD