Facebook Statistics
Značka Kvality

22. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO

02-07-2014

Lesy a ľudia: socioekonomické aspekty udržateľného hospodárenia v lesoch

V termíne 23. až 27. júna 2014 sa v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uskutočnilo 22. zasadnutie Výboru pre lesníctvo (COFO 22). Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil 4. Svetový týždeň lesov.

COFO je najvyšším štatutárnym orgánom v systéme FAO pre lesníctvo. Zasadnutia výboru sa konajú zvyčajne v dvojročnom pracovnom cykle a poskytujú priestor na diskusiu vedúcich predstaviteľov lesníckeho sektoru a vládnych expertov jednotlivých členských krajín o aktuálnych politických témach, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva. Výbor prijíma rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na postavenie agendy lesov v rámci FAO.

V rámci zasadnutia boli po prvý krát prezentované najdôležitejšie závery Správy o stave svetových lesov 2014 so zameraním na socioekonomické aspekty udržateľného hospodárenia v lesoch. Správa je považovaná za najkomplexnejší prehľad informácií o stave a výboji lesov na planéte. V kontexte témy socioekonomických funkcií lesov a lesného hospodárstva, ktorá bola hlavnou témou zasadnutia, sa výbor zaoberal otázkami politických opatrení v tejto oblasti, inovácií v lesníckom sektore, príspevku lesov k zamestnanosti, tvorbe príjmov a životnej úrovni obyvateľstva, ako aj financovania hospodárenia v lesoch vrátane platieb za ekosystémové služby (PES). Výbor sa ďalej zaoberal aktivitami a príspevkom FAO ku globálnym politickým procesom, iniciatívam a výzvam, v rámci ktorých zohrávajú lesy a lesné hospodárstvo jednu z kľúčových úloh. Ide najmä o príspevok lesov ku globálnym cieľom udržateľného rozvoja a rozvojovej agende po roku 2015, naplneniu výziev „Žiadny hlad“ (the Zero Hunger Challenge) a „Žiadna nezákonná ťažba dreva“ (the Zero Illegal Deforestation Challenge). Výbor vyzval FAO, aby aktívne prispelo k aktuálne prebiehajúcemu hodnoteniu tzv. medzinárodného usporiadania o lesoch (IAF), ktoré poskytuje základný rámec pre politické iniciatívy o lesoch na globálnej úrovni. Výbor privítal zverejnenie Správy o stave lesných genetických zdrojov a prijatie Globálneho plánu opatrení pre oblasť zachovania, udržateľného využívania a rozvoja lesných genetických zdrojov. Výbor vyzval svoje členské krajiny a požiadal FAO, aby prijali ďalšie opatrenia v úsilí zameranom na podporu príspevku lesov pri zmierňovaní zmeny klímy (REDD+) a prispôsobení lesov zmene klímy a jej účinkom.

V rámci 4. Svetového týždňa lesov sa uskutočnilo spektrum sprievodných podujatí zameraných práve na rôzne socioekonomické aspekty lesov a lesníctva, napr. na príspevok lesov k zelenému hospodárstvu, úlohu obhospodarovateľov lesov malých výmer a koncept tzv. rodinného lesníctva (family forestry), monitoring a hodnotenie socioekonomických úžitkov lesov, úlohu vzdelávania pri uvedomovaní si sociálnej stránky lesného hospodárstva.

Lesnícky sektor v súčasnosti čelí výzvam, ktoré ho postavili do popredia politického a hospodárskeho diania na globálnej úrovni.

Viac informácií je možné nájsť na webovej lokalite: http://www.fao.org/forestry/cofo2014/en/