Facebook Statistics

Kontakty

Dôležitý oznam! Opatrenia MPRV SR proti šíreniu koronavírusu!

Vstup do budovy MPRV SR je povolený osobám v režime OTP a s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom typu FFP2.

Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke https://korona.gov.sk/

Informácie pre verejnosť:

E-mail:
info@land.gov.sk

Telefónna ústredňa
Telefón: +421 2 59 266 111

Vrátnica
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Telefón: +421 2 59 266 114


Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

E-mail:
info@land.gov.sk


Kontakty pre médiá:

Ing. Bc. Richard Pekar
poverený riadením odboru komunikácie

Telefón: +421 2 59266 328
e-mail: press@land.gov.sk
mobil: +421 910 810 286


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood