Facebook Statistics

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „rezortný protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“).

Rezortný protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a na jeho vypracovanie sa využili informácie získané riadením korupčných rizík na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a organizáciách v jeho pôsobnosti (ďalej len „organizácie“).

Rezortný protikorupčný program je nástrojom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a na zdokonalenie riadenia a rozpoznávania korupčných rizík v podmienkach ministerstva a organizácií. V rezortnom protikorupčnom programe sú uvádzané korupčné riziká vyhodnotené ako riziká so strednou, vysokou a veľmi vysokou významnosťou a konkrétne systémové opatrenia zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania. Rezortný protikorupčný program bude každoročne aktualizovaný v termíne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.


Protikorupčný koordinátor Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 vytvorilo pozíciu rezortného protikorupčného koordinátora. Protikorupčný koordinátor v spolupráci s ostatnými zamestnancami ministerstva a jeho organizácií koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii, jej elimináciu a riadenie korupčných rizík. Kontaktná e-mailová adresa protikorupčného koordinátora: pkkoordinator@land.gov.sk.


Všeobecné pravidlá pre oznamovanie podozrení zo spáchania trestného činu korupcie

Podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie, t. j. prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa riešia podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Podľa § 340 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin alebo niektorý z trestných činov korupcie, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podozrenie z trestného činu korupcie oznamuje verejnosť orgánu činnému v trestnom konaní zaslaním podania alebo telefonickým oznámením na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo na Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Národná kriminálna agentúra je spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry oprávnená vyšetrovať podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia a športová korupcia) s výnimkou trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru, ktoré sú vo vecnej príslušnosti Úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Kontakty na orgány činné v trestnom konaní:

Kontaktná adresa:

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru
Račianska 45, 812 72 Bratislava

Tel.: 09610 52102
Fax: 09610 59048

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Národná kriminálna agentúra

Pribinova 2
812 72 Bratislava
http://www.minv.sk/?NAKA

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Úrad špeciálnej prokuratúry

Štúrova 2
812 85 Bratislava 1
Tel.: 033/2837 171, 033/2837 192
e-mail: Podatelna.USPGP@genpro.gov.sk
https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/burad-specialnej-prokuraturyb-1cd5.html


Oznamovanie podozrení na korupciu spáchanú zamestnancami ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom zlepšovať riadenie korupčných rizík a posilňovať prevenciu korupcie, dáva verejnosti prostredníctvom e-mailu korupcia@land.gov.sk možnosť oznámiť podozrenie na korupciu  zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti. Korupciou zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti sa rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech zamestnanca alebo v prospech iných osôb.

Zoznam organizácií v pôsobnosti ministerstva

 • Pôdohospodárska platobná agentúra,
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
 • Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky Nitra,
 • Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, 
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
 • Národné lesnícke centrum,
 • Štátny veterinárny a potravinový ústav,
 • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
 • Štátne lesy Tatranského národného parku,
 • Agentúra pre rozvoj vidieka,
 • Múzeum vo Svätom Antone, 
 • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik,
 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
 • Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik,
 • Závodisko, š. p.,
 • Hydromeliorácie, štátny podnik,
 • agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, 
 • Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik,
 • Agroinštitút Nitra, štátny podnik,
 • Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.

Ministerstvo vyhodnotí oznámené podozrenia z korupčného správania zamestnanca ministerstva alebo zamestnanca organizácie v pôsobnosti ministerstva. Ministerstvo nemá kompetenciu odhaľovať a vyšetrovať trestné činy korupcie, túto kompetenciu majú orgány činné v trestnom konaní. Orgány činné v trestnom konaní sú Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Národná kriminálna agentúra, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V prípade zrozumiteľnosti a úplnosti všetkých relevantných údajov a v prípade, že podnet obsahuje aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie, ktoré nasvedčujú spáchaniu niektorého z trestných činov korupcie:

 • prijímania úplatku podľa § 328 – § 331 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“),
 • podplácania podľa § 332 – § 335 trestného zákona,
 • nepriamej korupcie podľa § 336 trestného zákona, 

postúpi ministerstvo doručené oznámenie podozrenia na korupciu Národnej kriminálnej agentúre. Protikorupčný koordinátor vyhodnotí doručené oznámenie podozrenia z korupčného správania zamestnanca ministerstva alebo zamestnanca organizácie v pôsobnosti ministerstva z hľadiska protikorupčnej prevencie a bude postupovať podľa smernice ministerstva o riadení korupčných rizík na ministerstve a v organizáciách v jeho pôsobnosti.

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nás prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@land.gov.sk kontaktovali len s podnetmi, ktoré naznačujú korupčné správanie zamestnancov ministerstva a organizácií v pôsobnosti ministerstva.

E-mailová adresa korupcia@land.gov.sk neslúži na:

 • podávanie trestných oznámení podľa § 62 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (§ 196 ods. 1 uvedeného zákona: „Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi.“ Výlučne orgány činné v trestnom konaní môžu vyšetrovať podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, atď. v súlade s príslušnými ustanoveniami trestného zákona),
 • robenie podaní podľa § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • podávanie sťažností podľa § 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo sa nebude zaoberať neúplnými, nejasnými, príp. nezrozumiteľnými podaniami alebo podaniami, ktoré sú namierené proti iným orgánom štátnej správy alebo súkromnoprávnym subjektom a v súvislosti s doručenými podaniami nebude poskytovať právne poradenstvo.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood