Facebook Statistics
Značka Kvality

Verejná konzultácia k aktualizácii Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov

Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov (ďalej len „Národný akčný plán“) bol vypracovaný v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) v roku 2012.

Ustanovenie § 36 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť aktualizovať Národný akčný plán každých päť rokov.

V súvislosti s uvedenou aktualizáciou MPRV SR predkladá Národný akčný plán na verejnú konzultáciu/pripomienkovanie.

Pripomienky, názory a návrhy na zmeny/úpravu Národného akčného plánu je možné na MPRV SR zaslať použitím nižšie uvedeného formulára do konca februára 2018.

Poznámka:
všetky polia sú povinné

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood