Facebook Statistics
Značka Kvality

Zákon č. 387/2013 Z. z.

06-09-2016
o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 186/2012 Z. z.

06-09-2016
o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

Zákon č. 405/2011 Z. z.

13-02-2012
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood