Facebook Statistics
Značka Kvality
Plán vyhlasovania výziev pre rok 2021, verzia I

10-03-2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje verziu I Plánu vyhlasovania výziev pre rok 2021 spolu so stanoviskom Pracovnej skupiny pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.