Facebook Statistics
Značka Kvality

Jedná sa o povinnú zložku k platbe SAPS, jej cieľom je najmä zlepšenie kvality pôdy a ochrana biodiverzity. Platba za greening sa poskytuje na poľnohospodársku plochu využívanú jedným žiadateľom a vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha, pričom žiadateľ je povinný dodržiavať nasledovné postupy, ktoré sú prospešné pre životné prostredie:

  • diverzifikácia plodín;
  • zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu;
  • existencia oblasti ekologického záujmu (OEZ).

Uvedené postupy majú podobu jednoduchých, všeobecných, nezmluvných, ročných aktivít, ktoré predstavujú nadstavbu nad rámcom pravidiel krížového plnenia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood