Facebook Statistics
Značka Kvality

ČO JE INTERREG? - všeobecné informácie o programe

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie dňa 1.5. 2004 vznikla pre SR možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, a to aj v rámci programu INTERREG IIIA , ktorý nadväzuje a zároveň nahrádza predvstupový program cezhraničnej spolupráce PHARE CBC, ktorý vytváral podmienky pre zbližovanie ľudí na základe spoločných projektov v prihraničných oblastiach Slovenska.

Stratégia programu INTERRG IIIA vychádza z Národného rozvojového plánu (NDP) a dopĺňa Sektorové operačné programy, ktoré boli vypracované v súvislosti s prípravou Slovenska na prevzatie štrukturálnych fondov. Program INTERREG IIIA je, na rozdiel od programu PHARE CBC, zameraný predovšetkým na podporu menších projektov investičného aj neinvestičného charakteru (napr. projekty people to people, resp. ľudia ľuďom). Predkladanie a hodnotenie projektov je plne v kompetencii Slovenskej republiky v spolupráci s partnerským štátom.

INTERREG IIIA - cezhraničná spolupráca

Hlavným cieľom cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA je zlepšenie kooperácie medzi susednými krajinami a je zameraná na rozvoj cezhraničných ekonomických a sociálnych centier prostredníctvom spoločných stratégií a projektov udržateľného územného rozvoja.

Pre ciele cezhraničnej spolupráce sú vhodnými oblasťami všetky oblasti pozdĺž vnútorných a vonkajších hraníc s Európskou úniou načrtnuté v administratívnom stupni III Nomenklatúry územných štatistických celkov (NUTS III). V Slovenskej republike patrí medzi vhodné oblasti všetkých osem samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský, Košický a Prešovský).

Slovenská republika môže čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci iniciatívy INTERREG IIIA pre obdobie rokov 2004 - 2006 pre tieto programy:

Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika - v tomto programe vystupuje SR ako Riadiaca autorita a MF SR ako Platobná autorita
Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko - Slovensko - v tomto programe vystupuje SR ako Národná autorita a Sub-platobná autorita
Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko - Slovenská republika - v tomto programe vystupuje SR ako Národná autorita a Sub-platobná autorita
Program susedstva Maďarská republika - Slovenská republika - Ukrajina - v tomto programe vystupuje SR ako Národná autorita a Sub-platobná autorita
 

INTERREG IIIA v týchto horeuvedených programoch podporuje najmä nasledujúce témy:

podpora mestského a vidieckeho rozvoja
nepriama podpora podnikania a rozvoj malých firiem (vrátane firiem v sektore cestovného ruchu a turistiky) a miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti
podpora integrácie trhu práce a sociálneho zaradenia
spolupodieľanie sa na ľudských zdrojoch a potrebách pre technologický rozvoj, vzdelávanie, kultúru a komunikáciu s cieľom zvýšiť produktivitu a pomôcť vytvoriť trvalo udržateľné pracovné príležitosti
podporovanie ochrany životného prostredia, nárast efektivity energetiky a podpora obnoviteľných zdrojov energie
zlepšovanie dopravy, informačných a komunikačných sietí a služieb a vodných a energetických systémov
rozvíjanie spolupráce v právnych a administratívnych sférach s cieľom podporiť rozvoj a sociálnu súdržnosť
zvyšovanie ľudského a inštitucionálneho potenciálu pre cezhraničnú spoluprácu s cieľom podporiť ekonomický rozvoj a sociálnu súdržnosť
podpora kultúrnych udalostí, rozvíjanie turistického ruchu
technická asistencia programu

Projekty, ktoré budú podávané v rámci akéhokoľvek vyššie uvedeného programu INTERREG IIIA budú podporené iba v tom prípade, ak budú preukazovať jednoznačný cezhraničný účinok.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood