Facebook Statistics
Značka Kvality

Priorita 2 - Environmentálna infraštruktúra

Táto priorita sa zameriava najmä na dobudovanie environmentálnej infraštruktúry s cieľom chrániť zdravie obyvateľstva a uchovať, chrániť a obnovovať životné prostredie SR.

Dotýka sa najmä dobudovania kanalizačných systémov a čističiek odpadových vôd so zameraním na najviac zaťažené oblasti. Ďalej je to dobudovanie systému zásobovania nezávadnou pitnou vodou, s prioritným zameraním na oblasti s nedostatočnými zásobami nezávadnej pitnej vody. Za veľmi dôležité sa tiež považuje realizácia opatrení na ochranu pred povodňami. V oblasti ochrany ovzdušia sa jednotlivé aktivity zameriavajú najmä na výmenu spaľovacích zariadení a zavádzanie technológií, ktoré spĺňajú limity stanovené predpismi o ochrane životného prostredia harmonizovanými s právom EÚ. V oblasti odpadového hospodárstva sa jednotlivé aktivity zameriavajú na minimalizáciu množstva produkovaného odpadu, s orientáciou na maximálne využitie odpadov prostredníctvom separácie, recyklovania a následného využitia separovaných materiálov. V oblasti zachovania, ochrany a obnovy prírodného životného prostredia sa aktivity zameriavajú na zavedenie a aplikáciu aktívneho prístupu k ochrane prírody a vidieka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood