Facebook Statistics

Aké prílohy je potrebné pripojiť k žiadosti?

15-06-2010

Žiadosť o poskytnutie NFP má nasledujúcu štruktúru:

  • hlavný formulár žiadosti s názvom „Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč· ného príspevku; Program susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina“
  • špecifické prílohy pre jednotlivé krajiny (SK pre žiadateľov zo slovenska; HU pre žiadateľov z Maďarska; UA pre žiadateľov z Ukrajiny)

Spôsob predkladania žiadosti sa mení v závislosti od typu projektu. V prípade spoločných projektov:

  • sa vypracuje hlavný formulár žiadosti v dvoch jazykových mutáciách, ktoré sú obsahovo identické
  • k žiadosti sa pripojí séria špecifických príloh označených SK pre žiadateľa alebo partnera zo slovenska vypracovaný iba v slovenskom jazyku a séria špecifických príloh označených HU vypracovaný iba v maďarskom jazyku pre žiadateľa alebo partnera z Maďarska
  • k žiadosti sa pripoja ostatné podporné dokumenty iba v národných jazykoch definované v časti E/1 resp. E/2 resp. E/3 hlavného formuláru.
  • priloží sa aj elektronická kópia na diskete alebo CD

V prípade zrkadlových, komplementárnych a samostatných projektov:

  • sa vypracuje hlavný formulár žiadosti iba v štátnom jazyku krajiny žiadateľa
  • sa vypracuje iba séria špecifických príloh, ktoré sú relevantné pre krajinu žiadateľa a iba v štátnom jazyku krajiny žiadateľa. Do týchto príloh sa uvedú aj podrobnosti o všetkých ostatných partneroch projektu (domáci aj zahraničný)
  • k žiadosti sa pripoja ostatné podporné dokumenty iba v národných jazykoch definované v časti E/1 resp. E/2 resp. E/3 hlavného formuláru.
  • priloží sa aj elektronická kópia na diskete alebo CD

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood