Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Kompenzácie pestovateľom pšenice vyplatí agrorezort automaticky

19-09-2023

Mimoriadnu podporu pre domácich pestovateľov pšenice, ktorí utrpeli straty pre zvýšený dovoz tejto komodity z Ukrajiny, vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) do konca roka 2023 automaticky. PPA na to využije evidenciu plôch v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), na ktorých sa v roku 2022 pestovala pšenica.

V praxi to znamená, že PPA bude vyplácať minimálne 38,42 EUR/ha každému poľnohospodárovi – pestovateľovi pšenice, ktorý riadne zaevidoval plochy, na ktorých v roku 2022 pestoval pšenicu v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), ak tento poľnohospodár zároveň podal žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023.

,,Verím, že automatický systém vyplácania kompenzácie v celkovej výške 15,72 milióna EUR  sa osvedčí a ocenia ho aj prijímatelia, v tomto prípade pestovatelia pšenice. Chcem zdôrazniť, že celá situácia vznikla, lebo Rusko napadlo Ukrajinu, znemožnilo vývoz jej obilia a ďalších komodít do tradičných ukrajinských odbytísk, a tak už vyše roka riešime dampingové ceny komodít, ktoré likvidujú našich producentov,“ pripomenul minister Jozef Bíreš.

Prostriedky na mimoriadnu podporu poskytla vo výške 5,2 milióna EUR Európska únia, štátny rozpočet zvýšil túto podporu o maximálne povolených 200 %, teda prispel výškou 10,52 EUR.

PPA plánuje začať vydávať rozhodnutia vo veci poskytnutia mimoriadnej podpory pestovateľom pšenice koncom septembra 2023 tak, aby boli vyplatené finančné prostriedky do konca decembra tohto roka.Prvýkrát v histórii bude v rámci opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami podpora vyplatená bez povinnosti poľnohospodárov podať si novú žiadosť. Považujem to za ďalší pozitívny posun vo vzťahu k žiadateľom,“ ozrejmil metodiku vyplácania generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Mimoriadna podpora bude vyplatená každému poľnohospodárovi, ktorý splní tieto podmienky:

  • bola naňho na účely priamych podpôr na plochu poskytovaných v roku 2022 v IACS riadne evidovaná poľnohospodárska plocha, na ktorej sa ako najviac jedna skupina plodín pestovala pšenica alebo niektorá podskupina tejto skupiny plodín,
  • podal na PPA v stanovenej lehote žiadosť o priame podpory na plochu za kalendárny rok 2023,
  • nie je voči prijímateľovi, štatutárnemu orgánu, alebo členovi štatutárneho orgánu, prijímateľa, alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, vznesené obvinenie pre niektorý trestný čin uvedený v § 212 až 283 Trestného zákona, alebo z dôvodu, že prijímateľ, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu prijímateľa,
  • nebol on alebo osoba, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, odsúdená pre niektorý trestný čin uvedený § 212 až 283 Trestného zákona,
  • nemá na PPA evidovanú nevysporiadanú nezrovnalosť.

Uvedené podmienky preverí PPA ešte pred vydaním rozhodnutia o poskytnutí mimoriadnej podpory.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood