Facebook Statistics

Aký systém sa bude môcť využívať pri financovaní projektu?

15-06-2010

Slovensko

Podrobnosti o finančnom riadení projektov financovaných z Programu susedstva Maďarsko - Slovensko - Ukrajina nájdete v Koncepcii finančného riadenia štrukturálnych fondov na strane 70. Predmetný materiál môžete stiahnuť z: http://www.strukturalnefondy.sk/Default.aspx?CatID=47

Maďarsko

A) Možnosť platenie zálohy:
- Konečný prijímateľ môže jednorázovo žiadať vyplatenie zálohy vo výške 25%.
- Na základe vyplatených faktúr zo zálohy môže predložiť ďalšie Žiadosti o platbu podľa míľnikov projektu.
- Je potrebné vyznačiť žiadosť o zálohu v prílohe č. HU5 (+ výška zálohy a odôvodnenie)
B) V prípade ak nežiadate zálohu:
- Platba sa môže uskutočniť na účet Konečného prijímateľa, alebo v prípade faktúry nad 1 milión HUF priamo na účet dodávateľov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood