Facebook Statistics
Značka Kvality

Dohoda MP SR a ÚGKaK SR o vzájomnom poskytovaní a využívaní údajov z projektov pozemkových úprav na aktualizáciu základnej bázy geografického informačného systému (ZB GIS)

24-06-2008

dohoda MPSR č. 2983/2007-430 a ÚGKaK SR č. GK-1136/2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood