Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Diskusné fórum o ochrane lesov v kontexte zmeny klímy

25-05-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene diskusné fórum na tému aktuálne prijatej zelenej knihy o ochrane lesov...


Lesnícke dni 2010

22-04-2010
Aj v roku 2010 lesníci pokračujú v tradícií celoslovenskej akcie pre deti, mládež a širokú verejnosť a nadväzujú na tradíciu Apríl – mesiac lesov.

Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010

08-04-2010
V dňoch 15. až 16. apríla 2010 sa v kongresovom centre kúpeľov Nový Smokovec za prítomnosti ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana uskutoční odborná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010“.

Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory

25-03-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle § 9 ods.1, písm.b/ zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácií činnosti vlády...

Lov sluky lesnej v roku 2010

16-03-2010
Čas lovu sluky lesnej je upravený vo vykonávacom právnom predpise č. 344/2009 Z. z. k zákonu o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v čase od 1. októbra...

Európska komisia otvára verejnú diskusiu o ochrane európskych lesov pred zmenou klímy

02-03-2010
IP/10/207 (pôvodná tlačová správa Európskej komisie)
V Bruseli 1. marca 2010

Upozornenie užívateľom poľovných revírov

05-02-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje všetkých užívateľov poľovných revírov, že tlačivá podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z.,...Jihlavská deklarácia má zvýšiť povedomie verejnosti o význame lesov pre spoločnosť

02-07-2009
24. júna 2009 bola v rámci stretnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo členských štátov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v Jihlave pod záštitou českého predsedníctva v Rade Európskej únie, prijatá tzv. Jihlavská deklarácia.

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

15-05-2009
na zjednotenie preukazovania oprávnenia na využívanie lesných ciest a používania lesných pozemkov číslo 1971/2009-720/901 zo dňa 14. mája 2009
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood