Facebook Statistics
Oznam

15-07-2013
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 15.7.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až marec 2013“.

Polročný výkaz o percentuálnom podiele predaja vybratých potravín

24-06-2013
podľa krajín pôvodu na obrate v členení podľa jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu a na celkovom obrate spolu za všetky predané výrobky v sortimente v poradí podľa krajiny pôvodu.

Oznámenie

11-06-2013
Na MPRV SR bolo s ÚVZ SR dňa 23. 5. 2013 a so ŠVPS SR dňa 5. 6. 2013 prerokované používanie odlišného pomenovania niektorých funkčných skupín prídavných látok v potravinách...

Oznámenie

11-06-2013
Dňa 5. 6. 2013 sa na MPRV SR uskutočnila porada k problematike používania stévie do potravín a usmernenia na jej označovanie, grafické a obrazové stvárnenie na obaloch potravín.

Oznámenie

10-06-2013
Na MPRV SR bolo s ÚVZ SR dňa 23. 5. 2013 a so ŠVPS SR dňa 5. 6. 2013 prerokované používanie odlišného pomenovania niektorých funkčných skupín prídavných látok v potravinách...
Kalendár veľtrhov a výstav 2013

06-02-2013
aktualizovaný 26.8.2013

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood