Facebook Statistics

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020

29-09-2014
schválený uznesením vlády SR č. 481/2014 z 24.09.2014

Oznámenie o strategickom dokumente

29-04-2014
Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“

04-04-2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020“ určený podľa § 8 a § 17 ods.5 zákona č. 24/ 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v plnom znení prístupný na internetových stránkach www.mpsr.sk a www.enviroportal.sk.

ROZSAH HODNOTENIA

04-04-2014
strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014-2020“ (ďalej len „PRV 2014-2020“) určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood