Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o pozastavení prijímania žiadostí o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity v opatreniach 1.6 a 3.3 PRV SR 2007 – 2013

11-03-2010
Sekcia rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...

Výsledky výberu regionálnych pracovísk Národnej siete rozvoja vidieka SR

09-03-2009
Organizácie ktoré boli vybrané ako regionálne pracoviská Národnej siete rozvoja vidieka SR


Aktuálne znenia

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01-01-2019
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Novelizácie

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.

15-04-2015
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Pôvodné znenia

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.

01-01-2015
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood