Facebook Statistics

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 29.9.2017 a Oznam o uzavretí výzvy

02-10-2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 29.09.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 1 589 481 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 742 015 Eur a územie MFO 847 466 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 (ďalej len „výzva“) na základe dopytu ŽoNFP predložených v 3. a 4. hodnotiacom kole dochádza k pokrytiu záujmu zo strany všetkých oprávnených subjektov. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP uzavrie výzvu dňa 02.11.2017. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood