Facebook Statistics
Značka Kvality

Informácia o zverejnení „hodnoty“ koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (KC) k určeniu výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch podľa vyhlášky č. 207/2019 Z. z.

30-07-2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje, že v nadväznosti na Vyhlášku MPRV SR č. 207/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, ktorá nadobúda účinnosť 1. augusta 2019, bola na stránke http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/ekonomika/najom-lesnych-pozemkov/Pages/Koeficient-vyvoja.aspx  zverejnená „hodnota“ koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (KC).

Hodnota tohto koeficientu, ktorá  sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva, bola určená podľa prílohy k vyhláške č. 207/2019 Z. z., Výstupu č. 7 a slúži ako podklad v kalkulačnom vzorci pre určenie výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch podľa tejto vyhlášky.

Zverejnená hodnota koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (KC) sa bude pri výpočte nájomného uplatňovať od 1.8.2019 dovtedy, kým nebude zverejnená nová hodnota tohto koeficientu po uplynutí príslušného kalendárneho roka a spracovaní podkladov potrebných na jej určenie. Pre úplnosť uvádzame, že na uvedenej internetovej stránke je zverejnená aj celá vyhláška č. 207/2019 Z. z. , ako aj podklady a príklady výpočtu výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch podľa tejto vyhlášky. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood