Facebook Statistics
Značka Kvality

Katalóg poľnohospodárskej techniky a stavieb od NPPC prináša transparentnosť v projektových výzvach

13-12-2022

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vedecko-výskumná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo tento rok unikátny Katalóg poľnohospodárskej techniky a stavieb, ktorý významne stransparentňuje a urýchľuje úspešným žiadateľom o peniaze z projektových výziev proces nákupu techniky a výstavbu poľnohospodárskych budov.

Katalóg z dielne NPPC aktuálne obsahuje viac než 500 položiek, ktoré boli indexované k 30.06.2022 čo znamená, že ceny už zohľadňujú súčasnú infláciu.

„Keďže minulosť ukázala, že aj verejné obstarávanie sa dalo manipulovať tak, že kombajn, ktorý v Nemecku bežne predávali za 350 000 EUR stál u nás až pol milióna EUR, zvolili sme cestu stanovenia tzv. katalógových cien, to znamená na techniku, stavby a zariadenia je v katalógu podľa určených parametrov stanovená cena v eurách, z ktorej sa vypočíta výška finančnej podpory pre oprávneného žiadateľa podľa príslušnej intenzity pomoci, čo môže byť až 75%. Odpadne tak celý proces verejného obstarávania a nákup techniky sa pre žiadateľa urýchli," odôvodnil začiatkom roka 2022 vznik katalógu minister Samuel Vlčan.

Poľnohospodári už katalóg využili pri predkladaní projektov na výzvu  52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1 ,,Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov" v hodnote 110 miliónov EUR, ktorú už Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnocuje. Katalóg sa v budúcnosti rozšíri o ďalšie položky, aby sa čo najviac zrýchlil a zjednodušil nákup širokého spektra technológií, zariadení a budov, ktoré poľnohospodári každodenne potrebujú pri pestovaní rastlín alebo chove zvierat.

Katalóg je dostupný na: https://katalog.apa.sk/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood