Facebook Statistics
Značka Kvality

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

17-02-2015

Podtatranská knižnica v Poprade sídli, ako napokon množstvo iných inštitúcií, v pozostatkoch socialistického „rozvoja a pokroku“ – konkrétne v bývalom obchodnom centre. Na rozdiel od budovy myšlienka kvalitnej knižnice nepodľahla skaze. Ba čo viac – prednedávnom prešla kompletnou rekonštrukciou a dnes je jednou z najmodernejších knižníc na Slovensku. Popradčania si tak môžu dôstojne vychutnávať plody domácej aj svetovej kultúry písaného slova. A samozrejme nielen to.

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Prvá písomná správa o existencii knižnice v Poprade sa zachovala z roku 1925. Zmieňuje sa o zvolení knižničnej rady podľa nariadenia Okresného úradu v Poprade. Knižnica bola umiestnená  v zasadačke Mestského domu a obsahovala asi 150 zväzkov kníh.

V roku 2012, a teda ešte pred najväčšou prestavbou, knižnica evidovala 10 220 používateľov, čo je 18,8 % z celkového počtu obyvateľov Popradu. Čitatelia si spolu vypožičali 400 tisíc dokumentov, z toho 100 tisíc prezenčne na štúdium v čitárni a študovni knižnice. Návštevnosť knižnice predstavovala 145 tisíc ľudí, čo znamená priemernú dennú návštevnosť 554 návštevníkov. Každý používateľ navštívil knižnicu v priemere 14-krát v roku a požičal si 39 kníh a iných dokumentov. Knižnica zrealizovala 659 kultúrnych a vzdelávacích podujatí s vyše 14 tisíc návštevníkmi. Hodiny informačnej výchovy absolvovalo viac ako 4000 žiakov materských, základných a stredných škôl.

Medzitým knižnica prešla významnými zmenami a rekonštrukciou. Do plnej prevádzky bola znovu spustená 30. júna 2014. Aké boli jej najhorúcejšie problémy?

Knižnica rok po roku bojovala so zatekajúcou strechou a nekvalitným, prakticky neexistujúcim zateplením. Výsledkom boli veľké tepelné straty. V roku 2005 svitlo svetielko nádeje na lepšie časy pre zamestnancov aj čitateľov. Začalo sa s prípravou projektu na rekonštrukciu s využitím prostriedkov Európskej únie. Zároveň zrekonštruovali presklenú obvodovú stenu výstavbou múru a osadili plastové okná.

Nasledujúci rok zrekonštruovali kúrenie s novými rozvodmi tepla a výmenou radiátorov. V roku 2007 pre zmenu vymenili plastové okná na južnej strane objektu, kde sa nachádzajú kancelárie. Čiastočné opravy uskutočnili aj na sociálnych zariadeniach a podarilo sa im obnoviť aj interiérové vybavenie ako výpožičný pult, koberce či regále. Nasledujúci rok – 2008, sa postarali aj o exteriér budovy, ktorá dostala novú fasádu aj zateplenie.

Ostala im tak najmä otázka čakajúca na vhodnú príležitosť: nadstavba knižnice so sedlovou strechou, ktorej realizáciu uskutočnili za pomoci nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V roku 2009 požiadali o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, v spolupráci s Regionálnou agentúrou Prešovského samosprávneho kraja. Na ďalší rok bola žiadosť schválená. Knižnica má po novom centrálny vchod a otvorený priestor. Od jedného výpožičného pultu majú čitatelia prístup ku všetkým druhom literatúry, ale aj do študovne, čitárne a na internet. Pribudlo nové zariadenie, umožňujúce klientom samostatné vrátenie a požičanie kníh – akýsi samoobslužný systém. Samozrejme, nechýba ani bezdrôtové internetové pripojenie. Stavebnými zmenami vznikla nová spoločenská miestnosť s pódiom a kapacitou 100 ľudí, so závesným systémom na výstavy, ďalej reprezentatívny priestor na realizáciu kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, na stretávanie sa komunít s rôznymi záujmami, na zmysluplné prežívanie voľného času aj pri káve a spoločenských hrách, k čomu prispieva i celkovo krajšie, modernejšie a príjemnejšie prostredie.

Podtatranská knižnica okrem samotných kníh ponúka svojim návštevníkom aj počítačové kurzy, tréningy pamäte, stretnutia literárneho klubu a besedy. Knižnica sa tiež podieľala na vydaní Biografického slovníka osobností mesta Poprad. Dostali tiež špeciálny dar: Kamaldulskú bibliu od Romualda Hadbavného (prvá polovica 18. Stor.), rodáka z okolia Popradu. Táto kniha je prvou dochovanou bibliou preloženou kompletne do slovenčiny. Kultúrny rozvoj pod Tatrami napreduje ďalej aj vďaka nášmu spojeniu s Európskou úniou.

OS 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov: Podtatranská knižnica v Poprade

Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade.

Príspevok z EÚ zdrojov

1 165 390,84 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu

09/2013 - 06/2014

Kontakty:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičová 12
812 66 Bratislava
tel: 00421 2 59 26 61 11 
fax: 00421 2 59 26 64 35
www.mpsr.sk

Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: [email protected]
www.ropka.sk

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood