Facebook Statistics

Možnosť pre poľnohospodárov podieľať sa na tvorbe zákonov

14-05-2018

Na základe záverov zo stretnutia zástupcov štátu a poľnohospodárov z východného Slovenska vyplynula, okrem iného, aj požiadavka participácie zástupcov poľnohospodárov pri tvorbe zákonov týkajúcich sa pôdohospodárstva a ich informovania o legislatívnych zámeroch.

MPRV SR vždy dbalo a dbá na verejnú diskusiu so zainteresovanými samosprávnymi a záujmovými organizáciami pri príprave návrhov zákonov v oblasti pôdohospodárstva. Táto diskusia sa odohráva nielen v rámci povinného legislatívneho procesu (predbežná informácia, konzultácie, medzirezortné pripomienkové konanie), ale aj iniciatívne na pôde rôznych jednorazových či pravidelných stretnutí ako aj pracovných skupín alebo poradných orgánov MPRV SR. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na skutočnosť, že tak ako v prípade iných návrhov zákonov, vyššie uvedená súčinnosť MPRV SR  so záujmovými organizáciami (napr. ASYF, VP a iné) sa dôsledne realizovala aj v procese prípravy novely zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý je t. č. predmetom výraznej kritiky práve zo strany týchto organizácií. Tie pritom vyjadrili v rámci pripomienkového konania s vypracovaným návrhom svoj súhlas a uvítali jeho predloženie.

V rámci zlepšenia komunikácie sme pripravení pokračovať v doterajšej praxi. Pokiaľ ide o osobnú účasť zástupcov dotknutých záujmových organizácií na príprave a pripomienkovaní návrhov zákonov, v súčasnosti sa návrhy povinne nezasielajú žiadnej organizácii (a to ani štátnym orgánom) podľa akéhokoľvek rozdeľovníka, ale sú zverejňované na stránke portálu právnych predpisov SLOVLEX (https://www.slov-lex.sk/domov). V prípade predbežnej informácie a podkladov na konzultácie sa tieto zverejňujú aj na webovom sídle MPRV SR. Sme však pripravení zasielať v rámci uvedených štádií legislatívneho procesu návrhy zákonov aj priamo vybraným samosprávnym a záujmovým organizáciám formou emailu.

Na základe vyššie uvedeného preto MPRV SR vyzýva zástupcov vybraných samosprávnych a záujmových organizácií poľnohospodárov, ktorí chcú byť informovaní o legislatívnych zámeroch MPRV SR a participovať v rámci konzultácií pri tvorbe zákonov, aby zaslali svoje e-mailové adresy, na ktorých ich bude možné o vyššie uvedených aktivitách informovať. Uvedené e-mailové adresy Vás prosíme zasielať na adresu: [email protected]


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood